ข้อความว่ิง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รับทำของขำร่วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เช่น นำ้มันไพลสดลดอาการปวดเมื่อย ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ถุงหอม ฯลฯ ในงานต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นำเสนองานโรงเรียนขนาดเล็ก

มหกรรมการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 29 กันยายน 2555

  วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลิตภํัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภํัณฑ์สมุนไพรในบรรจุภัณฑ์ใหม่
น้ำมันไพลสด ลดอาการปวดเมื่อย

ชุดกล่องสมุนไพร
ถุงสมุนไพร

ผงสมุนไพรหอม กล่ินมิ้น มะลิ อื่นๆ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนางานอาชีพ

รองผอ.เขต นายพิจิตร  ทานะ ประธานในพิธี


นายเศรษฐศิษฏ์  ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
นายวุฒิฑี  เย็นฤดี ผุู้จัดการและกรรมการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
วิทยากร นางสาววิไลภรณ์  ผุยพรม ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทรและผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ
บรรยากาศการอบรม
การทำน้ำยาล้างจาน
ผอ.สมชาย เยี่ยมชมผลงาน
การทำพิมเสนนำ้
ก้มหน้าก้มตาหั่นกันใหญ่ เตรียมไว้ทำยาดมจ้า

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมอบรมงานอาชีพวันที่  5-7  กันยายน  2555  ณ อาคารเอนกประสงค์
(ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนและชุมชน) โรงเรียนบ้านโนนสะอาดวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

28 สิงหาคม 2555 ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
ชี้แจงการดำเนินงาน
เตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพราน

ทีมงานครูวิชาการกลุ่ม
  (ประชานุเคราะห์)
บรรยากาศการประชุม
ใครเป็นใครดูกันเองนะคะ
ใครสวยกว่าใครให้คะแนนกันเอง
สาวสวยกลุ่มนี้กำลังทำอะไรขอบคุณครูวิชาการทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

คณะกรรมการประเมิน
22 สิงหาคม  2555 รับการประเมินจากท่าน ศน.จำนง  พันธ์สวัสดิ์และ ศน.มาริสา  พละสูรย์


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นำเสนอกิจกรรม
ครูวิไลภรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านนำเสนอโครงการ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำคณะผู้บริหารกลุ่มตำหนักไทร
คณะผู้บริหารกลุ่มตำหนักไทยมาร่วมให้กำลังใจ
ประธานคณะกรรมการประเมิน
นำเสนอข้อมูลโรงเรียนเล่านิทานพื้นฐาน
การทำบายศรีสู่ขวัญฐานเรียนรู้กับครูพระ
นำเสนองานวิชาการ
ฐานงานอาชีพ
ผูกข้อมือ
มอบของที่ระลึก
ผูกข้อมือ